Doradztwo przy przejęciach i fuzjach przedsiębiorstw

W ostatnich latach wydatki na doradztwo w zakresie doradztwo finansowe i konsultacje dla firm stały się niezwykle popularne.

Konsultanci są zatrudniani przez właścicieli firm w celu udzielania doradztwa przykładowo w kwestiach finansowych, strategicznych i organizacyjnych. Mogą zostać poproszeni o opracowanie nowego planu strategicznego, na przykład w celu osiągnięcia większego wzrostu, lub o doradztwo w zakresie strategii innowacji lub redukcji kosztów. Do ich zadań należy również wdrażanie proponowanych rozwiązań, a w praktyce strona wykonawcza doradztwa stanowi największy rynek dla konsultantów zajmujących się poradami w zakresie zarządzania. Zadania mogą obejmować poprawę wydajności procesów biznesowych, wdrażanie nowych systemów IT, outsourcing zadań innych niż podstawowe lub optymalizację łańcucha dostaw. Doradztwo przy przejęciach i fuzjach przedsiębiorstw

Ponadto transformacja modelu biznesowego obejmuje szerszy zakres niż strategia, biorąc pod uwagę szereg elementów organizacyjnych i operacyjnych oraz ich wzajemne oddziaływanie, aby osiągnąć wspólny cel, takie jak propozycje wartości, segmenty klientów, struktury kosztów i struktury organizacyjne.

Doradcy strategiczni, wraz z doradcami do spraw finansów korporacyjnych, prawnikami w zajmującymi się sprawami fuzji i przejęć oraz bankowcami inwestycyjnymi, są również aktywni w obszarze fuzji i przejęć, koncentrując się na działaniach strategicznych i handlowych w fazie poprzedzającej transakcję. Firmy doradztwa strategicznego służą firmom i inwestorom, na przykład w tworzeniu uzasadnień biznesowych, aby zrozumieć ekonomiczne czynniki napędzające fuzje i przejęcia, a następnie wspierają klientów w osiąganiu potencjalnych celów. Inne obszary, w których doradcy mogą odgrywać rolę w fuzjach i przejęciach, obejmują wspieranie tworzenia aliansów i wspólnych przedsięwzięć, zarządzanie transakcjami zbycia oraz ułatwianie pierwszych ofert publicznych. Klienci coraz częściej zatrudniają konsultantów biznesowych, którzy wspierają ich w podejmowaniu strategicznych decyzji, w tym w opracowywaniu strategii, a także w pewnym stopniu w realizacji wyznaczonych celów.